ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תקצג

ב"ה, ג' מנ"א, תשט"ז

ברוקלין.

האברך מנחם בן ציון שי'

שלום וברכה!

במענה על שני מכ'. בעת רצון יזכירו את כל אלה שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ויה"ר שיבשר טוב אודות כאו"א מהם.

במ"ש אודות פעולותיו במסגרת צעירי אגו"ח, בודאי לא יסתפק הוא, ולא יסתפקו בכלל - בהנעשה עד עתה, כיון שהכרח השעה הוא פעולות בממדים הרבה גדולים יותר.

וכיון שהדבר מוכרח בודאי ניתנו האפשריות למלאות את הדרישה. ואין הדבר תלוי אלא בהעובדים בזה. ויה"ר שיבש"ט ובפרטיות גם בענין זה.

ולהודעתו מיום ההולדת שלו, ובודאי נהג במנהגי יום זה שנהגו בהם אנ"ש בזמן האחרון, יה"ר שתהי' שנת הצלחה אצלו בלימוד התורה, בקיום המצות בהידור ועבודת התפלה בכלל כמובן, ופשוט שהעבודה בהפצת המעינות כלל גדול בתורה, וכמאמר רבי עקיבא ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

א. קווינט

מזכיר

במש"כ ע"ד הטענות על צאגו"ח וכיו"ב - כלך משקו"ט בזה, כי חלק הטוענים היו טוענים בלאה"כ. והשאר - אינם מבחינים בהחילוק היסודי שבין שיטת קירוב חב"ד להשיטה של כו'. חב"ד נוהגין כציווי רז"ל, הובא בענין זה ע"י אדה"ז בתניא פל"ב, אוהב את הבריות ומקרבן (את הבריות) לתורה. והשיטה של הנ"ל הפכית ל"קרב" את התורה אל הבריות. ומי שאינו מבחין בין שתי קצוות הפכיות - האם הוא יפס"ד בזה?! והטוענים על שיטת חב"ד בהנ"ל - אינם שמים לב לחלקו הראשון של ציווי רז"ל הנ"ל.

והמתבונן בגודל ענין דלהוציא יקר מזולל (עיין היטב ב"מ פה, א) יקבל בניחותא הזלזולים וכו'.

ס' המפתח נתקבל ות"ח.

סדר השלמת שיעורי חת"ת - פשיטא אשר השיעור דאתמול קודם, שהרי נכון לקיימם על הסדר, ולא ללמוד פ"ב קודם פ"א. וק"ל.

בהערתו למה לא ידחו לכתחילה שיעורי חת"ת למוצאי ת"ב, כיון דמדמינן חת"ת לקדשים דהלילה הולך אחר היום. מובן דלא אמרו להשלימן בלילה שלאחריו אלא בדוחק ובדיעבד, ומצאו סמוכין לזה מקדשים כו'. אבל לא לכתחילה, שתפלתו ערבית וכו' היא בסתירה לשיעוריו. - וכמה עניני תשלומין - הם רק בדיעבד. במילות אחרות; התשלומין שבהלכה - יש מהם כמה (ולא כולם) שמשלימין לא את כל העיקר, אלא חלקו. - ועוד להעיר; ידוע מש"כ בכתהאריז"ל שאין ללמוד מקרא בלילה. כן נזהרים מאמירת תהלים בלילה עד חצות.

ד'תקצג

חלקה נדפס בלקו"ש ח"ט ע' 254 חלקה בחי"ב ע' 204 וחלקה בחי"ח ע' 435 והושלמה ע"פ צילום האגרת.

מנחם בן ציון שי': וילהלם, ירושלים.

במנהגי יום זה: ראה לעיל ד'שלט, ובהנסמן בהערות שם.