ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תקצד

ב"ה, ג' מנ"א, תשט"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ כו' מו"ה יהודה שי'

שלום וברכה!

במש"כ אשר בת"י לויקרא יג, א לא תרגם "ואל אהרן" - יש לחפש בדפוסים הראשונים (וביחוד בהנדפס ע"י דר. משה גינזבורגר. ברלין תרנ"ח, תרס"ג), כי בטח הוא השמטת איזה מדפיס. והבאים אחריו לא שמו לב לתקן.

במש"כ לענין אמירת ולקחת סולת ביוהכ"פ שחל להיות בשבת: א) אין מספיק מה שמזכירים בעבודה, כיון שטעם אמירתו הוא ונשלמה פרים שפתינו העוסק בתורת כו' (ראה שו"ע אדה"ז מהד"ב סוס"א). ב) א"א לאומרו על הסדר - כיון שתפלת מוסף כוללת מוסף היום ומוסף שבת, ולחה"פ בא בין זל"ז. ג) במש"כ שעבודות יוהכ"פ צ"ל על הסדר דוקא וכו' - היינו דוקא אלו הנעשות בבגדי לבן (יומא ס, א), ובפרט לחה"פ דשייך לשבת ולא ליוהכ"פ, וראה נ"כ הרמב"ם הל' עבודת יוהכ"פ פ"א, ה"ב. וזבחים (צא, א) תדיר ושאינו תדיר וקדים ושחט כו'.

ד'תקצד

חלקה נדפס בלקו"ש ח"ד ע' 1361 וחלקה בח"ז ע' 308 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מו"ה יהודה: שמוטקין, תל אביב. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ט ב'תתמא. ב'תתצ.

לקמן ד'תשמג.

בהנדפס: תרגום יונתן בן עוזיאל עה"ת. ושם: [ועם אהרן].

לענין אמירת ולקחת סולת: בהמשך לזה לקמן שם.