ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תקצה

ב"ה, ג' מנ"א, תשט"ז

ברוקלין.

מרת שרה תחי'

ברכה ושלום!

... בודאי למותר לעוררה על חובתה העיקרית והפנימית של כל מורה ומחנכת שהוא לחסן את תלמידיהם שיוכלו לעמוד בנסיונות החיים ובפני הרוחות המנשבות בעולם מבלי לנטות מדרך החיים היא דרך תורתנו תורת חיים, ואפילו אלו שמורים הם לימוד שבהשקפה ראשונה אין לו שייכות להאמור, יש לנצלו גם הוא כרצוי כצנור להחדיר בהתלמידים אמונה פנימית בבורא עולם ומנהיגו שהוא עצם הטוב ואשר בטובו הגדול הורה לנו אורח חיים המביא לחיים מאושרים, ובהתבוננות המתאימה מוצאים האותיות איך להסביר את האמת להתלמידים בהסברה המתאימה לגילם ולמדת הבנתם, ואין לך דבר העומד בפני הרצון.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

ד'תקצה

מרת שרה: שפר, הרצליה.