ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תקצח

ב"ה, ה' מנ"א, תשט"ז

ברוקלין.

ועד כפר חב"ד

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

במענה על הפ"כ ובו גם בנוגע לבנין המקוה, - ומוכרחני לחזור עוד הפעם, אף כי בנקודה בעלמא. בהשקפתי על אופן הבני' בכפר חב"ד - שהיא ברשלנות מבהילה. והלואי שלא תגרום רשלנות זו למעות ולאסון שקשה יהי' למלאותם. ורשלנות זו התקועה ברצון מובן שמטה את השכל, ותופסים כל ענין וסיבה לדחות עניני הבני' למשך זמן אפשרי ואפילו בלתי אפשרי. וכנראה שגם בהנוגע להמקוה נתאחזו במכתבי אודות יופי המקוה השיפורים וכו' שלכן בטלה הבני' מעיקרא ותתחל השקו"ט מאל"ף - ובכדי לבטל גם את זה הנני מקבל על עצמי - בלי נדר - להתרים את אנ"ש בסכום של שני אלפים לירות ואפשר עוד יותר, אבל הסכום אתן לאחר גמר הבנין, ז.א. שלאחרי שיבנו את בית הטבילה מתאים להתכנית שבהפרטי כל ויחסר סכום הנ"ל להגמר, אז אמציאם. ובמילא מובן שתיכף לקבלת הסכמתי זו - עליהם לגשת לבנית המקוה, אם כנים הדברים שרק הסכום הוא העכוב.

כנראה שגם בהנוגע לבנין בית הכנסת המצב ככה, שהסכום הראשון שהוכנס על זה מונח כאבן שאין לו הופכים זה עשיריות חדשים. וכנראה שאין שמים על לב הכרח הדבר.

בברכה לבשו"ט בכל האמור, ויה"ר שיהי' בהקדם ובמענה מפורט ומשמח.

ד'תקצח

מהעתקה.