ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תקצט

ב"ה, ה' מנ"א, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

... בהנוגע לשאלתו הפרטית לשחררו מתפקידו, הנה כבר נלאיתי מקבלת בקשות כמו אלו מכמה אנ"ש, ואביע אחת ולתמיד השקפתי ואח"כ יעשה כפי שיעלה ברצונו, והוא:

המשרות בכפר חב"ד ובמוסדות חב"ד שיש לאנ"ש באה"ק ת"ו הם הן הצנור והכלים לקבלת ברכות נשיאנו הק' זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע לא רק בענינים רוחנים אלא גם בענינים גשמים כפשוטם להם ולב"ב [וה"ה בהנוגע לקביעת דירה בכפר חב"ד] אלא שאף שאמרו רז"ל, זכין לאדם (אפילו) שלא בפניו, הנה אי אפשר לזכות לאדם בעל כרחו, מובן שאפשר ג"כ שאחדים מאנ"ש ינסו להעמיד צנור וכלים אחרים וגם בזה יצליחו, אף שמובן שאיני מוצא טעם ושכל בהנהגה כזו וחיפוש כזה, אבל כבר ידוע פתגם המובא בדא"ח, א קאפ קען מען ניט ארויפשטעלען, ואין דיעותיהם שוות, - וככל הדברים האלה הוא בהנוגע אליו ולמשרתו בקדש...

- ובמ"ש שישנם כאלו שאינם שבעים רצון מהנהגתו וכו' - בטח כמו שבכל הענינים שבין אדם לחבירו שני הצדדים אשמים אף שלא במדה שוה, ובהחלק אפילו שהוא קטן ביותר שהוא האשם בהנ"ל יש עליו לשפרו, וכשלא יהי' כל מקום לתלונה ואחיזה לתלונה מצדו תתבטלנה התלונות בכלל.

בברכה שיחליט מתאים לטובתו ולא מתאים לרצונו.

ד'תקצט

פתגם: ראה גם לעיל חי"א אגרת ג'תשדמ, ובהנסמן בהערות שם.