ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תרב

ב"ה, ה' מנ"א, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מר"ח מנ"א, בו כותב אודות העסק שקנו אצלו סחורה ועתה קישוים בהנוגע לתשלומין, וספק אם יבוא הדבר לפועל וכו'.

בעת רצון יזכירוהו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע לפרנסה בכשרות ובמנוחה, ויהי רצון שככל התלוי בו יקים ההודעה המפורסמת של רבנו הזקן בעל התניא והשו"ע, אז הקב"ה גיט אידן גשמיות און זיי מאכען פון גשמיות רוחניות, פירושו, שמשתמשים בהפרנסה לעניני תורה ומצותי' והחלק של פרנסת עצמו ובני ביתו ג"כ על פי הוראת השו"ע שאז גם זה קדושה היא, וכמ"ש בכל דרכיך דעהו, וכמבואר בארוכה בשו"ע אורח חיים סי' רל"א, ומהנכון הי' שינהג בהפרשת מעשר מהריוח לצדקה וכבר נאמר על זה, ובחנוני נא בזאת וגו'...

בטח יודע משלשת השיעורים השוים לכל נפש מתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע והם: א) אמירת שיעור תהלים - כפי שנחלק התהלים לימי החדש - בכל יום אחר תפלת הבקר, ב) לימוד פרשה חומש עם פירוש רש"י מהסדרה של השבוע (ביום א' מהתחלת הסדרה עד פרשת שני, ביום שני מפרשת שני עד שלישי וכו'), ג) לימוד שיעור תניא בכל יום - כפי שנחלק התניא לימות השנה - ועכ"פ ישמור אותם מכאן ולהבא.

בברכה לבשו"ט.