ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תרג

ב"ה, ה' מנחם-אב, תשט"ז

ברוקלין.

לכבוד התלמידים התמימים

שלוחי כ"ק אדמו"ר שליט"א

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בעת קבלתם בעתו המברק של כ"ק אדמו"ר שליט"א לקראת בואכם צלחה לאה"ק ת"ו ומועתק בזה הנוסח:

בואכם לארץ הקדושה לשלום ובקורכם בה להצלחה מופלגה במילוי שליחותכם ונקודתה הפנימית הפצת המעינות חוצה לאלתר לגאולה בפריסת שלום כל אנ"ש.

ד'תרג

שלוחי: ראה גם לעיל אגרת ד'תקמו, ובהנסמן בהערות שם.