ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תרה

ב"ה, ז' מנ"א, תשט"ז

ברוקלין.

הנהלת רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש

באה"ק ת"ו

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

תקותי אף שאין מהם עדיין ידיעות מפורטות שענין הקייטנא מתקדם ככל הדרוש, וכיון שכנראה התחילו באיחור זמן, ידוע דבר הוראת רז"ל בכגון דא, הועתק ע"י רבנו הזקן באגה"ת פרק ט', הי' רגיל לקרות דף אחד יקרא ב' דפים כו', זאת אומרת שההשתדלות בסידור הנ"ל צריכה להיות בכפלים השתדלות הנדרשת מפני הענינים עתה והשתדלות שצריכה היתה להעשות לפני זמן, ואחכה לידיעות מפורטות בזה.

ב) אף שלרוב פשיטות הדבר לא כתבתי לועד הכפר שיסייעו בענין הקייטנא ביותר וביותר כי טובתם היא לא פחות מאשר טובת אורחי הקייטנא ואפשר עוד יותר, הנה ליתר שאת בא הנני בזה, אף שכתובים הדברים להנהלת הרשת אהלי"י נאמנים הם למסור דברי כצורתם לועד הכפר, ובבטחה האמורה לסיוע הכי גדול מצדם, ואם אפילו ישנם עניני הכפר שלכאורה אי אפשר להוציאם לפועל כ"א על חשבון גרעון בהקייטנא, כבר ידוע אשר מצוה שעובר זמנה דוחה כמה ענינים, וגם בנדון זה כן הוא שהקייטנא ענין שהזמן גרמא, ומפני שאורחי הקייטנא מתפזרים אח"כ לכו"כ מקומות, חשיבות מיוחדה להשלימות הכי גדולה בכל פרטי'.

ואם בהנוגע לועד הכפר הדברים אודות סיוע אמורים, עאכו"כ לכל חברי הנהלת הרשת, לכל בתי הספר אהלי"י ולסגל המורים-ות שצריכים לעשות בזה להראות דוגמא לכל השאר, ואם אפילו מאיזה סיבה שתהי' אחדים מהם לא השתתפו בכל הדרוש, תקותי שבהתקבל מכתבי זה יתעסקו גם הם וע"ד הנ"ל כמ"ש רבנו הזקן באגה"ת הנ"ל...

ד) לע"ע לא קבלתי כל ידיעות מתכנית ניצול ימי החופש וסידור שעכ"פ איזה פעמים יפגשו עם התלמידים-ות במשך שבועות אלו או יעמדו אתם בקשר באופן המתאים, ואפשר כדאי לנצל לכגון דא גם שהותם של השלוחים שליט"א באה"ק ת"ו.

בברכה לבשו"ט ולהצלחה מופלגה בכל הענינים.

ד'תרה

השלוחים: ראה גם לעיל אגרת ד'תקמו, ובהנסמן בהערות שם.