ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תרו

ב"ה, ז' מנ"א, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מד' מנ"א:

לפלא וגם מצער מה שכותב אשר אין מקום לקבל עוד תלמידות אף שבאים הם בבקשה להתקבל, כי מובן שבכגון דא יש לנצל את העת רצון של הורי הנערות וגם של הנערות, ושאלת המקום בודאי יש למצוא פתרון, ובפרט שימי הקיץ עתה ורוב היום נמצאים בין כך ובין כך לא בחדר, ואם אפילו תהי' איזה הוצאה נוספת בזה כדאית היא, וביחוד שיש לקוות שחלק מתלמידות ימי החופש תשארנה ללמוד במוסד גם אחרי כן, ועי"ז יסתפחו למחנה אנ"ש ואפשר גם משפחותיהם, וק"ל.

ושולח הנני מכתבי זה במהיר ואפשר עדיין יתקנו את הנ"ל במילואו, והשי"ת יצליחם.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר