ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תרז

ב"ה, ז' מנ"א, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מג' מנ"א. בו כותב על ההצעה שקבל מהרה"ח כו' יצחק גנזבורג שי' בהנוגע למשרה בבתי ספר אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק ת"ו, והסכים על זה, והודיע לו הסכמתו גם בכתב, ונתעורר אצלו עתה ספק כיון שממקום משרתו בעבר מציעים לו להשאר אצלם, - ועפ"י האמור לעיל כיון שכתב הסכמתו הרי נמצא הענין בידי הרה"ח שי' גנזבורג מנהל המוסד, ואם ידרשו ממנו שינוי בזה עליו לכוון את הדורשים להרב גנזבורג, ומובן שבלא הסכמת האחרון אי אפשר לחזור מהסכמתו.

בודאי למותר לדכוותי' להדגיש אשר אם בכל הזמנים והמקומות אמרו חז"ל שהיראה צ"ל קודמת להחכמה עאכו"כ בדורנו דור יתום, ובארץ אשר עיני ה' אלקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה, שמגמה זו צריכה להיות תמיד נגד עיני המחנך והמורה ושמבלי הבדל איזה מקצוע מלמד לתלמידים לכל לראש וראשית חכמה יראת ה', ועליו לנצל כל הזדמנות וגם ליצור הזדמנות להחדיר יראת שמים ואהבת השם בתלמידיו, וזה ישמש יסוד חזק לקליטתם את הלימודיהם כדרוש, ובהתבוננות המתאימה תמיד יש למצוא אופנים איך להביא הנ"ל לפועל.

בברכה לבשו"ט ולהצלחה.