ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תרי

ב"ה, ח' מנ"א, תשט"ז

ברוקלין.

ועד ליסוד בי"ס תיכון - סמינר בכפר חב"ד

ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

לפלא שזה מזמן רב שאין מהם כל ידיעות מהתפתחות הענינים, והרי הזמן קצר ביחוד, ואף שבטח למותר לעוררם על הנקודות הבאות להלן, בכ"ז ליתר שאת הנני כופל בזה עוה"פ, והוא:

א) כיון שבטח יהי' חילוקי דיעות בהנוגע לתכנית הלימודים, הנה כבר כתבתי דעתי ברורה ומבלי שום ספק, שהתכנית צ"ל כתכנית בתי ספר בית יעקב היותר חרדים שבהם באה"ק ת"ו, וכפי הידוע כאן שזהו הבית יעקב אשר בירושלים עיה"ק ת"ו, מובן שמוכרחים להוסיף על לימודיהם בהנוגע עכ"פ צו ארום פון חסידות, ומובן ג"כ שביכולתם להרבות בעניני יראת שמים עוד יותר מבתי ספר ב"י האמורים, ובמכש"כ וק"ו ומה במדינתם לפנים שהדבר הי' קשור בסכנה, סכנת ההורים גם סכנת הילדים שיחיו, בכ"ז לא חסו מפני כל, ורק עי"ז הצילו את ילידיהם לחיי העוה"ב וגם לחיי העוה"ז, עאכו"כ כשנמצאים במקום שאין בזה כל סכנה כלל, והארץ נקראת בפי כל האומות אפילו ארץ הקדושה והעידה תורתנו אשר זוהי ארץ אשר עיני ה' אלקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה, פשוט שאין להתרשם מן המלעיגים ואין להתרשם משאר העלמות והסתרים שאפשר יהיו בזה, ומוכרח שבי"ס התיכון - סמינר, יהי' דוקא בתכנית האמורה.

ב) בהתאם להאמור מובן ופשוט, שבבחירת סגל המורות, לכל לראש צריך להתבונן שלא ישפיעו על התלמידות לרעה ח"ו בהנוגע ליר"ש ליהדות ועניני', והשפעה למוטב בזה יכולה להיות לא רק ע"י דבור גלוי אלא אפילו ע"י הנהגה וכיו"ב, ובק"ו, ומה בהנוגע ללימוד תורה צריך להיות הרב דומה וכו', כהוראת חז"ל ואפילו באלו שדעתם חזקה עאכו"כ בנדון דידן.

ג) ואל יהי האמור קל בעיניהם, וכידוע תוצאות שיטות אנשי הפשרה המפתים א"ע לומר שע"י ויתורם על ענינים קלים ישתכרו ענינים עיקרים וכו', שהנסיון הראה ההיפך הגמור, שהויתור שנותנים משמש פתח לויתור יותר ויותר, וכעבור איזה זמן נפתעים בעצמם, לאן הגיעו, ואין להאריך בדבר הנראה במוחש.

ד) בודאי למותר לעורר ג"כ שמהנכון ביותר שישתפו פעולה עם אלו המתעסקות ביסוד בי"ס המשך לבתי ספר הרשת, כי הרי בעצם מטרתם אחת, ויש לקוות שבמשך זמן קצר ימצאו הדרך גם לאחד שני המוסדות, ובודאי שיש בזה כמה ענינים דנר לאחד נר למאה ויוכלו לנצל הכחות להתחזקות ולהתפתחות, במקום להכפיל עבודתן, ואחכה לבשו"ט בכל האמור וכן לידיעות ע"ד המועמדות בתור מורות, ומי המעיד עליהן בהנוגע לאופן חינוכן וליראת שמים שלהן וכן המעיד על ידיעותיהן, וכיון שכל התחלות קשות, יש להשקיע כל השתדלות ומרץ הדרושים להקמת הענין כדבעי.

המחכה לבשו"ט וחותם בברכת הצלחה מופלגה בסידור הדברים מתאים להוראת תורתנו תורת חיים וכמבואר ע"י נשיאינו הק'.

ד'תרי

ליסוד בי"ס תיכון - סמינר: ראה בזה לעיל חי"ב אגרת ג'תתכח, ובהנסמן בהערות שם. לעיל ד'שח. ד'תד. ד'תנא. ד'תסז. ד'תקכו. לקמן ד'תשכב.

שיטות אנשי הפשרה: ראה גם לעיל אגרת ד'תסג, ובהנסמן בהערות שם.