ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תריא

ב"ה, ח' מנ"א, תשט"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה ישראל זוסמאן שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מער"ח מנ"א, ובטח בינתים קבל מכתבי מענה על שאלותיו במכתביו הקודמים.

ובמ"ש אודות הוראות איך להגיד להזולת, וכו' - הנה יארכו הדברים לכותבם, ובפרט שאין צריך בזה כיון שבדורנו זכינו לפרסום הוראות נשיאנו הק' זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע בכגון דא. וכמבואר בהשיחות הק' שנדפסו בלקו"ד, ספר השיחות ועוד ועוד.

והנקודה העיקרית היא - ורואים גם במוחש - שדברי נועם וקירוב פועלים שלא בערך יותר מאשר ע"י הנהגה הפכית. אף שפשוט שהדברים אמורים רק בהנוגע להלבוש, היינו אופן הגישה להזולת שצ"ל בדרכי נועם, אבל הפנימיות צ"ל בתוקף המתאים בכל עניני התורה ומצותי'. אלא שגם ע"ז נאמר מעט מעט אגרשנו, ולא כל הענינים יש לדרוש בפגישה הראשונה. ובטח לדכוותי' האריכות בזה אך למותר. ועיקר העיקרים הוא - שטובה פעולה אחת מאלף אנחות, שהרי דבר ברור שהעדר הפעולה אפילו אם יתרצוהו ע"י כו"כ טעמים, בודאי לא תהיינה כל תוצאות ולא יחול כל שיפור, משא"כ ע"י פעולה קרוב לודאי שיראו פירות במשך זמן קצר, ואצ"ל - במשך הזמן.

בטח נפגש עם האברכים השלוחים שליט"א וינצלו שהותם באה"ק ת"ו באופן המתאים.

בברכה,

מ. שניאורסאהן

ד'תריא

מו"ה ישראל זוסמן: דבורץ, כפר חב"ד. אגרות נוספות אליו - לעיל ד'תג, ובהנסמן בהערות שם.

השלוחים: ראה גם לעיל אגרת ד'תקמו, ובהנסמן בהערות שם.