ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תריב

ב"ה, ח' מנ"א, תשט"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה משה צבי

שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ז תמוז, בו כותב ע"ד סברא דפני' לאו"ה בהנוגע לתשובה וכו', ושואל חוו"ד בזה.

והנה מבלי להפחית בערך הענין מצד עצמו, הנה כל המתבונן במצב הרוחות בתקופתנו, בטח יבוא לידי המסקנא, שלע"ע אין כל סיכוים שפני' זו תמצא הד אצל אלו שביכולתם לפעול מה בזה. ואלו שיענו להקריאה - בטח אין נזקקים להתעוררות ואין להם השפעה על מהלך הדברים. וע"ד המובא בכ"מ - המצב בעולם הוא באופן כזה, שבעוה"ר, אינו מוכשר לע"ע לתשובה מתוך אהבה ואפילו לא לתשובה מפני היראה, אלא רק לתשובה מפני יראת העונש על אתר, דאפילו עונש שלאחר זמן אינו משפיע.

ובהתאם להשקפה הנ"ל, חבל על המרץ והיגיעה שישקיעו בהאמור - בה בשעה שנדרשים הם בכו"כ ענינים חיונים, ומהם - בבחינה דאי אפשר לעשותם על ידי אחרים.

ומהאמור ג"כ ראי' והוכחה נוספת, אשר כל אלו האומרים שגאולת ישראל תבוא בדרך הטבע ולאט לאט ומסתמכים מירושלמי הידוע וממש"כ בפירוש המיוחס להרמב"ן בשה"ש, מתעלמים מהמציאות ומתעלמים גם מראות את העבר, וכמ"ש כימי צאתך מארץ מצרים - שגם שם היתה הגאולה ע"י קפיצה ממ"ט שע"ט לגאולה שלימה וביד רמה. וזהו ג"כ המענה על השאלה, שאת"ל שהשקפה הנ"ל צודקת היא (והמתבונן בישרות אי אפשר לבוא להשקפה אחרת), א"כ מה תקוה ישנה שיתוקן עולם במלכות ש-ד-י, והמענה על זה שכך היא ענין גאולתם של ישראל שע"י תהי' גאולתו של העולם, אשר כהרף עין יצאו צבאות ה' ממצרים ערות הארץ ונשאו על כנפי נשרים להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש, וע"פ המבואר בתניא פרק ל"ז, בד"מ תבוא המהפכה בכל הבריאה כולה, וק"ל.

בברכה.

ד'תריב

מו"ה משה צבי: סגל, כפר חב"ד.

סברא דפני' לאו"ה בנוגע לתשובה: לעוררם לחזור בתשובה ולקבל עליהם את ז' מצוות בני נח

... בקריאה זו צריך לבשר לעולם כי התשובה תביא את גואל העולם המקווה אשר יופיע בשם ה' ותורתו.