ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תריג

ב"ה, ח' מנחם-אב, ה'תשט"ז

ברוקלין, נ.י.

לכבוד ראשי וטובי קהלת נדחי ישראל

במקסיקו

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

באשר נמצא במחנם השד"ר של ישיבות "תומכי-תמימים" ליובאוויטש, הרה"ח וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצרכי ציבור בעל מרץ וכו' מוה"ר מרדכי דוב שי' טעלעשעווסקי, בטח יושיטו לו יד עזר וסיוע למלא שליחותו על הצד היותר טוב, ובפרט בשים לב למצב הדחוק של מוסדות התורה דליובאוויטש, אשר עזר כספי הגון דרוש בהקדם.

ובימים אלו של חודש מנחם אב, אשר תחלתו עניני חורבן, אבל תיכף לזה עניני נחמה ובנין, מנחם ציון ובונה ירושלים, הנה עיקר הנחמה היא תורתנו הק', וכמאמר רז"ל אין לנו שיור אלא התורה הזאת, ובתי כנסיות ובתי מדרשות הם מקדשי מעט דזמן הזה. שלכן כל סיוע להיכלי התורה שלומדים שם תורת ה' תמימה ביראת שמים, הרי זה נחמה ובנין ומקרב הגאולה האמתית והשלמה, שאז יהפכו ימים אלו לימי ששון ושמחה, במהרה בימינו.

ובמדתו של הקב"ה מדה כנגד מדה וכמה פעמים ככה, יתברכו כל העושים ומעשים בהצלחה מרובה בגשמיות וברוחניות.

בכבוד ובברכה.