ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תריד

ב"ה, ח' מנ"א, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מז"ך לתמוז.

- נבהלתי להקס"ד שלו שרוצה להתחיל בסדר תעניות ומסתמך על האמור באגה"ת לרבנו הזקן פ"ג, אלא שמוסיף על הנ"ל שבכחו לעשות כן גם בימי הקיץ. ואם בקולי ישמע הרי תיכף לקבלת מכתבי יבטל סברתו זו, ובאם כבר נהג ג"פ בזה יושיב ג' מידידיו ויתירו לו, וכבר מלתי אמורה במקום אחר אשר לא כדעת הטועים לומר שמחמירים הם על עצמם בזה שמתענים וכו', אלא אדרבה, קולא היא כיון שעי"ז מתבטלים מתורה ועבודה ככל הדרוש מצדם, וכמו שהעיד רבנו הזקן על דורותנו, וכמ"ש בפ"ג כמו בדורתנו אלה אסור וכו', ובודאי אין צריך לביאור נוסף בזה, כי רואים במוחש התוצאות מתעניות האמורות, אף שלא כל הגופים שוים ויש גוף שהתוצאה נראה בהקדם ויש שמתאחרת, אבל הצד השוה שבהם שמונע במשך הזמן מתורה ועבודה, ואם באמת הכוונה למעט חלב ודם וכו' (שבעצם אינו מובן מפני מה צריך לעשות היפך הוראת הבעש"ט שצריכה העבודה להיות באופן דעזב תעזוב עמו כו' ולא ע"י תעניות וסיגופים, ואם בכ"ז ירצה דוקא בעבודה האמורה), הרי כבר ידועה הוראת כ"ק אדמו"ר מוהר"ש שאפשר להתענות כמה תעניות ע"י איחור הדבור, מחשבה וכו' (ועיין בס' תולדות מוהר"ש ע' עב), ורואים במוחש אשר, א) קשה יותר לפעול תעניות אלו מאשר תענית כפשוטו. ב) אין מזה שביעת רצון מהנהגת עצמו כמו שלפעמים ישנה שביעת רצון מעצמו בתענית כפשוטו.

והעיקר בכל הנ"ל הוא שכל בני ישראל החרדים לדבר ה' - הם במצב של מלחמה כבדה נגד החשך כפול ומכופל של הגלות דעקבתא דמשיחא, ובפרט שנשארנו כ"א מאתנו כאודים מוצלים מאש, ועלינו לעשות גם אלו הענינים שהיו מוטלים על הקדושים שנהרגו עקה"ש הי"ד, וכל רגע פנוי צריך לנצלו לזה, היינו להאיר חשכת העולם בנר מצוה תורה אור ומאור שבתורה זוהי תורת החסידות, וראינו במוחש שההצלחה בזה גדולה יותר באם אין הגוף מבלבל לזה ע"י שרעב הוא צמא או עצב הוא, ותיקונו של איש פרטי ה"ה ענין פרטי ואין אתנו יודע עד מה, איך נערך בבי"ד של מעלה, משא"כ השתדלות בקירוב לבן של בני ישראל לאבינו שבשמים ודוקא מתוך שמחה ואהבה רואים פירותיהם בעוה"ז, וכפתגם רבותנו נשיאינו הק' חזקה לתעמולה שאינה חוזרת ריקם, וכבר כתבתי, וכמדומה גם לו שאין לנו לחפש מסילות וארחות עקלקלות איך לעלות בית ה' בה בשעה שרבותנו הק' סללו לפנינו דרך רחבה בה אפשר לכאו"א מבני ישראל מהקטן שבקטנים עד הגדול שבגדולים ללכת גם בחיי היום יומים ולעשות לו ית' דירה בתחתונים ע"י ההנהגה דבכל דרכיך דעהו, ויה"ר שאזכה שבמכתבו החוזר יבשרני טוב שביטל סברתו האמורה בתחלת המכתב, ורואה פרי טוב בהשתדלותו מתוך שמחה להאיר חלקו בעולם והד' אמות שלו גם כפשוטו בביתו ע"י שיהי' גוף בריא גם כפשוטו ובריאות בפנימיותו שגם הנשמה בריאה.

המחכה לבשו"ט בחוזר.

ד'תריד

הוראת הבעש"ט: ראה גם לעיל אגרת ד'שפד, ובהנסמן בהערות שם.

הוראת כ"ק אדמו"ר מוהר"ש: ראה גם לעיל חי"ב אגרת ד'קנט* וש"נ.