ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תרטו

ב"ה, י' מנ"א, תשט"ז

ברוקלין.

הנהלת ישיבת תומכי תמימים אשר בלוד

ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בהמשך למכתבי דז' מנ"א - ובינתים נתקבלו מכתבים מד' וז' מנ"א, כן נתקבלו התמונות המפות וההקלטות. ות"ח.

כבר כתבתי, שהמגבית לביה"ס לדפוס, ככל מגביות, צריך לנצל העת רצון ככל הדרוש. ומובן שככל שמתרחקים מהמאורע וההנחת אבן הפנה - מתמעטת ההתלהבות, במילא קשה יותר לחזור ולחדשה.

ומ"ש ששלחו בהנ"ל מכתבים וכו', סדנא דארעא חד הוא בכגון דא, ובפה שילוח מכתבים משמש רק חרישה והכנה להביקור דאחרי זה. ואי אפשר לסמוך על זה בלבד.

מזה מובן ג"כ, שלהכריז עתה הנחת פנה לבנין חדש בכפר חב"ד לישיבת לוד וכו' - ה"ז קלקול ברור להמגבית דבי"ס לדפוס (נוסף על המעטת ההכנסה אפילו לבנין החדש, כיון שבא בסמיכות זמן להמגבית דבי"ס לדפוס). ותחת להתבונן בעריכת מגבית חדשה - צריך להתבונן בניצול כל האפשריות דמגבית בי"ס לדפוס.

למכתבם דט"ו סיון סעיף שמיני - מובן שאינו נוגע מי הלוה הרשמי, אלא נוגע מי ישתמש בכסף ההלואה - שעליו מוטלות הוצאות הקשורות בזה.

לסעיף ט' שם, כיוונו לדעתי בהנוגע לכיוון בי"ס לדפוס. והלואי הייתי זוכה והיו מתחילים בפעולות ממשיות, והלואי שלא יהי' ע"י איחור הזמן חסרון לא יוכל להמנות ח"ו.

בפ"כ ז' סיון המצורף להנ"ל: - ישנה החלטה ע"ד תלמידים אשכנזים. ואתענין לדעת מהתוצאות בזה או עכ"פ תיאור בפרטיות הצעדים שנעשו להשגת הנ"ל. כי חוששני, בהעדר הזכרון עד"ז בכל מכ', שההחלטה נשארה בכתב, וכלשון המורגל עתה - עברו לסדר היום.

כן אעורר עוד נקודה (ועיקרית היא, כיון שיש בזה לבחון התענינות הר"מ והר"י בעניני הישיבה): מה עושים התלמידים במשך כל המעל"ע דש"ק, ומי המשגיח על זה...

בשאלותיהם מזמן לזמן אודות קבלת פב"פ לתפקיד פלוני וכיו"ב, מובן שבזה על ההנהלה להחליט על אתר, מתאים לכשרונות המועמד לאחרי הנסיון או מתאים להצלחתו בעבודתו, באם כבר שרת במקום אחר בתפקיד דומה. אבל מובן: א) שיש להזהר פון פרעמדע ברוח, ומכמה טעמים. ב) מסירה ונתינה לעניני חב"ד עלולה יותר אצל השייכים לחב"ד, והרי מסירה ונתינה זו הכרחיות הן, ובפרט במוסדות חב"ד. ג) אלו שנתקרבו לחב"ד (געווארענע, ניט געבארענע) ונתקשרו - צריך לקרבן ביותר. ובפרט, ע"ד מרז"ל, שבכמה ענינים מדקדקים הם יותר מן הגיבארענע. וכנראה במוחש, - וזה בא במענה גם על שאלותיהם בהנוגע למר... וב"ב - שיחיו. ומזה מובן שצריך לסדרם באופן שיהיו הנ"ל שבעי רצון (ובודאי כמה אופני הסתדרות כזו - מבלי שיסבלו הענינים)...

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

א. קווינט

מזכיר

ד'תרטו

מהמאורע: ראה לעיל אגרת ד'רפא, ובהנסמן בהערות שם.

מי הלוה הרשמי: ראה גם לעיל אגרת ד'שמא.