ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תריט

ב"ה, י"א מנ"א, תשט"ז

ברוקלין.

ארגון נשי ובנות חב"ד סניף תל אביב

ה' עליהן תחיינה

ברכה ושלום!

מאשר הנני קבלת מכתבן מכ"ו תמוז, לאחרי הפסק הכי ארוך, ונעם לי לקרות בו אשר מתקיימים השיעורים וקביעות האסיפות, ובטח אנ"ש יסייעו בידם בהנוגע להרצאות וכיו"ב, מתאים למה שעוררתים כמה מהם עד"ז.

אף שאין מזכירות ע"ד זה בודאי מנצלות ימי חופש הנוער מבתי הספר, שחלק מהם מסתובבים ברחובות ללא מטרה מסוימה בכדי לארגנם בכתות או קבוצות מתאימות ולהעניקם בענין של תוכן, ומהנכון שיעוררו גם שאר הסניפים ע"ד פעולה זו כי רב ערכה.

תקותי שהשלוחים שליט"א מכאן מסרו פ"ש, ופגישתם יחד בטח תביא תועלת בכמה פרטים, ויה"ר שתומשך התועלת על כל השנה ובהצלחה.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

ד'תריט

השלוחים: ראה גם לעיל אגרת ד'תקמו, ובהנסמן בהערות שם.