ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תרכ

ב"ה, י"ב מנ"א, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו ממוצש"ק, ומובן שהקביעות עתים שלו ללימוד תורת החסידות אינה מספיקה, נוסף על שבכלל אמרו רז"ל מוסיפין בקדש, זאת אומרת שאפילו אם הי' מספיק הי' צריך להוסיף עליהם למחר, וכידוע פתגם אחד מזקני החסידים משכיל ועובד, שלאחרי התבוננות בקריאת שמע שעל המטה בארוכה ובעיון וביגיעת נפש ויגיעת בשר, הי' מסיים, למחרת צריך להיות אחר לגמרי - מארגען דארפמען אויפשטיין גאר אן אנדערער - ונרמז זה במה שהאדם נקרא מהלך, וכמ"ש ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה, שזכו תכלית ירידת הנשמה בגוף, עיין ג"כ תורה אור ס"פ וישב ד"ה כה אמר, ובכ"מ, וכיון שדורשים את זה מכל אחד מאתנו, בודאי שניתנו מראש הכחות על זה, ואין הדבר תלוי אלא ברצון.

בברכה לבשו"ט בהאמור.