ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תרכא

ב"ה, י"ד מנ"א, תשט"ז

ברוקלין.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה יצחק שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מיו"ד מנ"א, ות"ח על הקורת רוח שגרם לי בתוכן מכתבו להמזכירות - מתאר ביקור השלוחים שליט"א במחנם הט', ויה"ר שימשיכו הרושם על הימים הבאים, ובהנוגע לפועל - הפצת המעינות חוצה.

מוסג"פ הקונטרס שהו"ל, ובטח יזכה בתכנו את הרבים וזכות הרבים תלוי בו.

בברכה,

מ. שניאורסאהן

במש"כ בפרש"י (במדבר טז, ד) - והוא מבמדב"ר ותנחומא - כשסרח רביעית נתרשלו כו' שמא לא יקבל עוד ממני, מהמבואר באגה"ת פי"א דבמדת (סליחת) הקב"ה אין הפרש בין פ"א לאלף פעמים כו',

- ועדיפא הו"ל להקשות מדין המפורש בזה (יומא פו, ב).

והחילוק - שביומא ובמדרש מיירי (אפילו) בלא תשובה. יעו"ש במפרשים ופוסקים.

ועוד להעיר, אשר כשנעשה כ"פ, קשה ביותר שתהי' חזרה בתשובה שלימה.

וכמרז"ל עבר ושנה כו'. ובפרט בסרחון רביעי, דבזמנא תליתאה אתפשט ההוא כתמא כו' (זוה"ק. הובא באגה"ת רפ"ג).

במש"כ בע"ז (יט, א) אע"ג דלא ידע מאי קאמר, והרי בלקו"ת ביאור דולא תשבית איתא שבתושבע"פ צ"ל הבנה דוקא,

הרי מפורש בפרש"י בע"ז על אתר שישנה הבנה, אלא שחסר העומק.

ד'תרכא

מו"ה יצחק: דובאוו, מנטשסטר. אגרות נוספות אליו - לעיל ד'שיג, ובהנסמן בהערות שם.

השלוחים: ראה גם לעיל אגרת ד'תקמו, ובהנסמן בהערות שם.