ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תרכג

ב"ה, י"ד מנ"א, תשט"ז

ברוקלין.

הנהלת צעירי אגודת חב"ד סניף תל אביב

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבם, ואחכה להמשך בשורות הטובות, ובפרט בסידור ובניצול שהות השלוחים שליט"א באה"ק ת"ו ככל הדרוש, ומובן שזה תלוי בשיתוף פעולה של כל אנ"ש אשר באה"ק ת"ו, ובזה הצעירים צריכים להיות מהלוקחים חלק בראש, כיון שכחותיהם עדיין לא נשתמשו כ"כ שנים בעניני חול מרצם צ"ל גדול יותר והרתיחה דימי הבחרות עד ימי העמידה צריכים להשתמש בה כבכל שאר עניני הבריאה בכדי לעשות לו דירה בתחתונים ע"י עניני תורה ומצות, וע"פ המבואר בחסידות שענין דירה היא שאדם נמצא בו בכל עצמותו ועד"ז בדירת אדם העליון מוכרח לזה הפצת המעינות סתים דאורייתא שעי"ז מתקשרים בסתים דקוב"ה.

המצפה לבשו"ט וחותם בברכת הצלחה מופלגה בעבודתם בקדש שזהו תלוי בזה שיהיו כולם כאחד, וכמבואר בדברי רבנו הזקן בתניא פרק ל"ב.

ד'תרכג

סניף תל אביב: נוסח דומה לצא"ח ירושלים.

השלוחים: ראה גם לעיל אגרת ד'תקמו, ובהנסמן בהערות שם.