ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תרכו

ב"ה, ט"ו מנ"א, תשט"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מלאכתו

מלאכת שמים

מו"ה יצחק דוב שי'

שלום וברכה!

... בודאי למותר לעוררו להתעסק בהפצת המעינות חוצה גם במקומו עתה, וכמדובר כ"פ לא כדעת הטועים שבימים הנק' בלע"ז ימי חופש יש למעט ח"ו בעניני תורה ומצות בכלל ובעניני הפצת המעינות חוצה בפרט, אלא אדרבה, כיון שבימים אלו פטורים מענינים שהם עמלק"פ בעוה"ז הגשמי וגם החומרי, יש להוסיף בכל אותם הענינים שהם שלא עמל"פ עד לשלילת פרס גם בדקות, וכמבואר בלקוטי תורה שזהו כל הגילוים הנקראים בשם פרוסה כיון שהם בס' השתל', זאת אומרת במדידה והגבלה, ובודאי שעל כל צעד ושעל יש למצוא מקבל למעינות אלו, אף שלפעמים צריך המוצא לעשות מהגולמי כלי לקבלה, וק"ל.

מוסג"פ קונטרס שהו"ל, כיון שאיני יודע אם נמצא אתו, וכבר ידועים דברי אדמו"ר האמצעי בהנוגע ללימוד החסידות אפילו בדורות ההם שהדרושים החדשים מתקבלים בחביבות יותר.

ומה איכפת לנו, ובלבד שילמדו חסידות ובשופי, ויפוץ הלימוד בכל הסביבה ולאח"ז גם בהרחוקה.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

ד'תרכו

מו"ה יצחק דוב: אושפאל, ברוקלין.

פרס... פרוסה: ראה גם לעיל אגרות ד'שנב. ד'תלה.