ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תרכז

ב"ה, ט"ו מנ"א, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו ממוצש"ק. לפלא שאינו מזכיר דבר מפעולותיו במקום בו נמצא בהנוגע לעניני יהדות, כוונתי להשפיע על חבריו שיתקרבו יותר לתורה ומצותי', והעיקר בהנוגע לפועל, והרי כל עניני איש הישראלי הם בשביל שיוכל למלאות תפקידו העיקרי, בלשון המשנה אני נבראתי לשמש את קוני, אשר שימוש זה נעשה ע"י אורח חיים מתאים להוראת תורתנו תורת חיים ובהשפעה על הסביבה בכגון דא, ובפרט שמתכונן ללמוד גם קורס קצינים שזהו עוד מגדיל האחריות שלו בכל האמור. ומובן ופשוט שבכל יום ויום צריך להיות לו שיעור קבוע בלימוד תורת הנגלה ותורת החסידות, נוסף על שלשת השיעורים הידועים בחומש תהלים ותניא. ויה"ר שיבשר טוב בכל האמור.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר