ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תרכח

ב"ה, י"ז מנ"א, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

... ובאתי בזה רק להוסיף (כי אף שלכאורה פשוט הוא, כנראה שעד עתה לא נעשה כזה בפועל, והוא) סיפור חז"ל אשר רב אשי, אף שהי' בעצמו ראש ישיבה גדול וסידר כל פסקי תורה שבעל פה וגם הי' עשיר, שזהו מרחיב דעתו של אדם, בכל זה כשהיתה באה שאלה לפניו, הי' מקבץ את כל הקצבים ושואל דעתם בזה, שמזה מובן שמי שחסרה לו עכ"פ אחת ממעלות רב אשי מכש"כ וק"ו שצריך להתייעץ עם אלו שיש להם ידיעה בשטח הנדון, ומכש"כ וק"ו אם אין הם קצבים אלא אנשים שבערכו, והנמשל מובן, ודברים אלו הם לא רק בנוגע לשאלת... דעתה, אלא גם בשאר השאלות העכשויות ושלעתיד.

במ"ש אודות נסיעת האברכים פב"פ לכאן לביקור - הנה באם שואלים הנ"ל הסכמתי וחוות דעתי, הרי כיון שזהו לביקור ה"ז תלוי בעיקר בשתי נקודות, א) באם לא יהי' עי"ז היזק בבתי ספר בם נמצאים הנ"ל. ב) אם תהי' תועלת לעוד מביקורם כאן, זאת אומרת שבחזירתם, ומה טוב גם בדרכם, יהי' ניכר רושמי הביקור בהסביבה בתוספת בפעולות חב"ד בכלל ובהפצת המעינות כפשוטה, היינו חזרת דא"ח והתועדות חסידותית וכיו"ב, ובהתאם לזה עליהם להחליט על אתר בידעם המדוברים וכו'.

ולהודיע הסכמתי למי שנצרך.

בברכה לבשו"ט וגם בהמענה שלהם על שני מכתבי הקודמים.

ד'תרכח

סיפור חז"ל: ראה גם לעיל ח"ט אגרת ב'תרסח. לקמן ד'תשכו.