ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תרכט

ב"ה, י"ז מנ"א, תשט"ז

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א איש רב פעלים עוסק בצ"צ

מו"ה יהושע שי'

שלום וברכה!

בנועם מאשר הנני קבלת כרך השביעי של אנציקלופדיא התלמודית, ות"ח על שימת לבבו במשלוח זה, ויה"ר אשר מתוך הרחבת הדעת ימשיך בפעולותיו במפעל נשגב זה, ולהוסיף בדעת מתורתנו הק' תורת חיים דא"ח בחוגים הכי רחבים מעמנו בנ"י.

ויה"ר אשר מתאים לשיחתנו בבקורו כאן, יופיעו הכרכים שלאחריו בקצב יותר מהיר, והוצאה נוספת הנדרשת עי"ז הכנסה היא לא רק ברוחניות אלא גם בגשמיות, הכנסה כפשוטה, ובודאי אשר כ"א מחברי ההנהלה והמערכת יכולים לעשות בכיוון הזירוז בזה מתאים למעמדו ומצבו, וזכות הרבים תלוי בהם.

בברכה.

נ.ב.

מוסג"פ הקונטרס שהו"ל לא כבר, ובטח יזכה בתוכנו גם את הרבים.

ד'תרכט

מו"ה יהושע שי': הוטנר, ירושלים.