ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תרל

ב"ה, י"ז מנ"א, תשט"ז

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה

זישא שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו שנתארך דרך הילוכו, בו כותב אשר לאור המצב כיום נתעוררה השאלה אם כדאי למכור עכשיו בנין הישיבה, ושואל דעתי בזה.

וסברא זו לא נראית לי כלל וכלל, כי דוקא לאור המצב העכשוי מוכרח להשתדל ביותר בשטח חינוך הכשר שעל טהרת הקדש, ומובן שעצם ענין מכירת בנין מחליש לא רק את הבע"ב והורי הילדים אלא אפילו גם הנהלת הישיבה, וכנראה במוחש, ובפרט עפ"י המבואר בכ"מ שמעשה האדם עושה רושם גם למעלה ושלילת הסברא דצמצום וקצוץ בממדי מוסד חינוך מוסיפה כח למלמדי סנגוריא על מוסד זה למעלה, והוא ע"ד דברי הזהר הק' פרשת תצוה קפ"ד ע"ב עיי"ש, ומרומז גם במרז"ל בנגלה שבתורה, אל תפתח פה כו' אפילו בדבור, עאכו"כ בענין של מעשה.

מוסג"פ הקונטרס שהו"ל לא כבר, ובטח יזכה בתוכנו גם את הרבים, וזכות הרבים תלוי בו.

בברכה.

ד'תרל

מו"ה זישא: וואלטנער, טנזשיר. אגרת נוספת אליו - לעיל ד'שנד.