ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תרלא

ב"ה, י"ח מנ"א, תשט"ז

ברוקלין.

עסקני אנ"ש אשר במעלבורן

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

לאחרי שתיקתם הארוכה נתקבל מכ' מי"א מנחם אב, כתוב ע"י הרה"ח וכו' מו"ה יהושע שניאור זלמן שי', ובמענה עליו:

א) ענין בית הספר לנערות, מוכרח הוא ביותר וביותר, ולפלא גם הספיקות בזה - לכל אלו שמתבוננים בשיחות כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ובכמה ממכתביו, שעשיריות פעמים הדגיש את ההכרח דחינוך הבנות, עכ"פ לא פחות מחינוך הבנים, וד"ל.

ב) מזה מובן, שכמו בהנוגע לחינוך הבנים, הרי אף שישנם במחנם הט' מוסדות חינוך מחוגים שונים, בכ"ז יסדו מוסד חב"ד, ורואים במוחש הצלחה מופלגה - מוכרח ג"כ שייסדו מוסד חינוך לבנות וג"כ במרותם המלאה, ובלי ספק אשר גם בו יראו הצלחה מופלגה, כיון שהמקור אחד הוא, וק"ל...

ויה"ר שגם הם יכירו את המצב כמו שהוא - שניתנו להם כחות, און אין באנק ליגט געלט, ואת שני הענינים אינם מנצלים כדרוש וככל האפשרי, ואף שעד שהנפקד מעבירו לידם - מונח הכסף בבאנק על הקאנטא של זה שמופקד אצלו בעד אהלי"י, צריכים להסביר להמופקד גודל הענין וכו'. והרי סוכ"ס ראו בעבר שעלה בידם הדבר. וככל שיגדל הכלי - תגדל ג"כ ההשפעה. וכמבואר בדא"ח בכ"מ ענין אור וכלי דקדושה, שהם בהתלבשות ומתאימים זל"ז, וכמרומז גם במרז"ל דכלי שרת מקדשין מלאים, זאת אומרת שכשהכלים הם דעניני קדושה, לשרת בעבודת הקדש - מנהיג בורא עולם שיהיו מלאים, וק"ל.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

ד'תרלא

מו"ה יהושע שניאור זלמן שי': סרברנסקי. לתוכנה ראה לעיל אגרת ד'תנו.