ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תרלב

ב"ה, ח"י מנ"א, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו, בבשורה הטובה אשר בנו שי' עומד לבוא בקשורי תנאים בקרוב, - הנה יה"ר שיכיר ביד ההשגחה העליונה ויבוא למסקנות הנכונות מזה והן להדריך חייו בדרך התורה והמצוה במילואה, ולפום גמלא שיחנא, וניתנו לו כל הכחות הדרושים ואין הדבר תלוי אלא ברצונו...

לפלא שאין מזכיר מהשתתפותו הוא בעניני חב"ד, וחוששני לומר שהוא ע"ד הפתגם הידוע, שכשהאב נוטה צעד אחד הצדה נוטה בנו כמה צעדים, כוונתי שבזה שהוא עומד בריחוק מעניני חב"ד בהעדר פעולה חיובית והשתתפות מלאה, גרם לנטיית בנו שי' כמה צעדים בנטי' מכרם חב"ד, אבל כבר ידוע שיחת כ"ק מו"ח אדמו"ר בלימוד המיוחד בענין דפסח שני, אז עס איז קיינמאל ניט צו שפעט, וק"ל.

בטח לא יאריכו עד לזמן החתונה והקדם בכגון דא משובח.

בברכת מזל טוב, המחכה לבשו"ט.