ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תרלג

ב"ה, י"ח מנ"א, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכ' מכ"ב תמוז וכ"ט תמוז - עם הפ"נ המוסגר בו שיקרא בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, - במ"ש שרגיל הוא לסיים, שיתן השי"ת הגדלת וכו', לפלא על רגילות זו - בה בשעה שהיחס להענין - חילוקי דיעות בו. ובעוה"ר ע"י הענינים וההנהגות המתוספות מזמן לזמן, נחלשה דעת גם המתיחסים בחיוב להענין. ומתוספות כמה ראיות לדעת אלו המתיחסים בשלילה. ובפרט אינו מובן מה השייכות בכתיבת מאמר לערב ענין שאין הכרח כלל וכלל לנגוע בזה, ואשר לדעת שני הצדדים היא שאלה עיקרית.

במ"ש אודות הקונגרס של הקהלות. - כבר ידועה השקפת כ"ק מו"ח אדמו"ר בכגון דא, שבכל אסיפה שיש ספק או ס"ס שיוכלו לנצלה לאיזה ענין ביהדות בתורה ומצות - כדאי להשתתף בה וכולי האי ואולי. ובפרט כפי כתבו שזהו רק פעם אחת לשלש שנים כמדומה לו. ומה שכותב שאין לקונגרס זה שום שיווי בהנוגע ליהדות, בכגון דא אין מביאין ראי' מן העבר על העתיד ואפילו על ההווה. ובפרט שאין כוונתי דוקא להשתתף באופן אפיציעלי ושהפעולות תהיינה ע"י נאומים וכיו"ב, אלא שקונגרסים כגון אלו נותנים האפשריות להפגש עם עסקנים מכו"כ מקומות בבת אחת מבלי השתדלות יתירה, ובודאי שבמשך פגישות אלו יש לפעול להחזקת היהדות. וביחוד אם ישתדלו ביגיעת נפש וביגיעת בשר. והנה אין צועקין על העבר, אבל בטוחני שישנן עוד אסיפות כגון האמורה מזמן לזמן ב... וצריכים להוודע עד"ז בעוד מועד, ולמצוא איש המתאים שיבוא לשם וישתדל בדברים האמורים לעיל. ומובן שהוצאות הקשורות בנסיעה יסולקו - בלי נדר. וברור הדבר - שבהעדר ההשתתפות, העדר הנסיעה והעדר הפעולה בכלל לא יבוא כל שיפור במצב. ולא בשביל ההעדר - איזה שיהי' - נברא העולם.

ומזה בנין אב גם לשאר הענינים אודותם כותב בטעמים ונימוקים לשלילת הפעולה.

בברכה לבשו"ט מהטבת בריאותו, וגם אשר נגש במרץ לפעול מתאים להאמור.

וכידוע הפתגם - ועד"ז גם בהקדמת הרמב"ם לשמונה פרקים - קבל את האמת ממי שאמרו.

בברכה,

מ. שניאורסאהן

ד'תרלג

נדפסה בלקו"ש חכ"ג ע' 495 והושלמה ע"פ צילום האגרת והעתקה

שרגיל הוא לסיים שיתן השי"ת הגדלת: מלכות ישראל ומדינת ישראל. ראה לעיל אגרת ד'תקח.

הקונגרס של הקהלות: ראה לעיל שם.

לא בשביל העדר: ראה לעיל אגרות ד'תכו. ד'תמז.

וכידוע הפתגם: ראה גם לקמן אגרת ד'תשכד.