ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תרלד

ב"ה, י"ט מנ"א, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מיום החמישי, בו כותב שהוא שייעץ לקחת את רב החובל י.ה.

כמשקל נגדי כו' ומסגיר במכתבו קטע העתון בדברי הנ"ל אשר מזה משמע שמתאים הנדפס למה שאמר בפועל...

ובהנוגע למומחיותו הנ"ל ואופן הנהלת האניות, נוסף על שלא אמר (אפשר לא נודע לו המציאות זה כמה שנים) שהאניות העבריות במציאות לא מפני הרנטביליות שבהן אלא מפני שבני ישראל רוצים להשתמש דוקא בהן, וחלק חשוב מהנוסעים והסחורות נשלחים על ידי ארגוני בני ישראל וארגוני הממשלתים - שבל"ה יעשו זה.

דרך אגב, מה שכותב בענין הצי המסחרי, גם זה אינו מתאים, כי השאלה שנשאלה היא באניות שבעיקר מובילים אנשים, ואפשר גם זה נכלל בשם צי המסחרי, ולא בא לשלול אלא אניות מלחמה.

ומה שכתבתי לעיל שהטעה גם בהנוגע למקצוע שלו, הוא שעליו הי' לומר שנוסף על הבערת האש ישנן מלאכות אסורות מדאורייתא לעשיריות באופן הנהגת אני' העכשוית, ולבארן להם - כיון שיש רוצים להטעות בדבר הפשוט אשר אם לא תכבה האש בדוד ע"י מקרה אפשר לאני' שתתנהל אוטומטית, היינו מבלי שיעברו אפילו על מלאכה אחת דרבנן ועאכו"כ דאורייתא, בה בשעה שלומר כן זהו עם הארצות הכי מבהילה מנקודת מבט אפילו של מתחילים בימאות, וכמבואר במכתבי הנ"ל.

במ"ש אודות הרנטביליות שאפשר לסדר באניות, הרי לצערנו הכי גדול לא זוהי הסיבה להפקפוק בדיון הנ"ל, ועוד זאת, שעד שיתחילו לדון בהצעה שלו על יסוד הפטנט אודותו כותב, ושכנראה עדיין לא נעשה בפועל בשום אני', יעברו עדן ועדנים, וכל שבת ושבת שעובר מחללים אותה בסיטוניות, וקשה להאריך בדבר המזיק לעיקרי היהדות, ואין איש שם על לב.

מתאים לסיום מכתבו, בטח שיש לו קביעות עתים בלימוד תורת החסידות, ומתאים לחינוכו ומשפיע גם על סביבתו בכגון דא.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ד'תרלד

עוד בענין האניות הישראליות הנוסעות בשבת - לעיל אגרת ד'תקנה, ובהנסמן בהערות שם.

את רב החובל י.ה.: ירמיה הלפרין. ראה לעיל אגרת ד'תריז.