ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תרלה

ב"ה, י"ט מנ"א, תשט"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ כו' מו"ה מאיר שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מט"ז מנ"א, בו כותב בהנוגע לשאלת משרת ש"ץ לימים נוראים וימים טובים הבע"ל.

ומובן שיש להשתדל ככל האפשרי לקבל משרה זו בביהכ"נ שם מתפללים בנוסח האריז"ל, ומכמה וכמה טעמים, וכיון שבשנה העברה עלה הדבר בידו בטח בהשתדלות גם בשנה זו יצליח.

במ"ש אודות סדר הסליחות. - כבר נדפס מנהגנו בזה, ובטח הגיע גם לאה"ק ת"ו, כן נמצא בסידור תורה אור הוצאת קה"ת דף רכ"ט ע"ב, והוא בהוראת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

לפלא שאין מזכיר דבר בהנוגע להשתתפותו בשיעורים הנלמדים ברבים, ובפרט מהפצת המעינות (עד שיגיעו גם) חוצה.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ד'תרלה

מו"ה מאיר: חרלוב, רמת גן.