ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תרלו

ב"ה, י"ט מנ"א, תשט"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ כו' מו"ה אברהם שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"ד מנחם, נעם לי לקרות בו אשר נצר הוא לזקני חסידי חב"ד, ועוד יותר ממה שניכר מבין השיטים שמכיר הוא בגודל הרכוש והאושר אשר בירושה זו, וכמבואר בכמה מקומות אשר ירושה אין זה עיקר ענינה שהנכסים עוברים מרשות אחד לרשות השני - אלא והוא העיקר וכלשון המשנה עדיות (פרק ב' משנה ט') האב מוריש לבנו, דזוכה בנוי ובכח ובעושר ובחכמה, ובפי' משניות שם, חכמה הסברא הישרה - אלא שבורא עולם ומנהיגו רוצה שיקבל האדם הטוב בשלימותו היותר אפשרית, ולכן נותנים מקום לבחירה בין שני דרכים, והאיש הישראלי מקיים מה שנאמר ובחרת בחיים, שאז אין זה נהמא דכיסופא שמקבל בתור מתנה אלא הבא על ידי יגיעה, ותקותי שממשיך בשלשלת הזהב מתאים להוראת תורתנו תורת החסידות הדרכותי' ומנהגי' ומשפיע בסביבתו ועל בני ביתו ביחוד שילכו בדרך זו דרך חיים מאושרים.

כבקשתו אזכיר את כל אלו שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ולהודעתו מקשורי התנאים של בתו צפורה שתליט"א, הנה יה"ר שיהי' למזל טוב ובשעה טובה ומוצלחת ולבנין בית בישראל בנין עדי עד על יסודי התורה והמצוה.

בברכת מזל טוב.

אתענין אם נמצאו ברשותו גוף כת"י של נשיאינו הק' או מרשימות המשפחה שתוכנן שייך לכללות דברי ימי החסידים מדורות הראשונים וכיו"ב.

ד'תרלו

מו"ה אברהם: יפה, ירושלים.