ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תרלז

ב"ה, כ"א מנ"א, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

... ובמה שמתאונן שעובד ובכ"ז התוצאות אינן כדבעי ולא הצליח בענין פלוני וכו', הנה כלך מכל דבר המונע או מחליש העבודה בפועל, ובודאי ראה שיחת מו"ח אדמו"ר מיוסד על סיפור מהרה"צ כו' הרמ"מ מטשערנאביל; שכיון שמונע מעבודה בפועל מקורו בלתי טהור, ויש לגרש מחשבות אלו מד' אמות של איש הישראלי בכלל, ועאכו"כ תמים בן תמים שזכה אשר השגחה העליונה העמידתו בקרן אורה לקרב לב בני ובנות ישראל לאבינו שבשמים, זכה לעזר כנגדו גם בענין זה ומזמן לזמן עוד מגדילים האפשריות, ובד"מ גם הכחות לפעול גדולות בזה, והאריכות בדבר המובן בהתבוננות קלה אך למותר.

בברכה לבשו"ט מתוך מצב רוח שמח וע"ד מ"ש עבדו את ה' בשמחה ובטוב לבב.

ד'תרלז

שיחת: ראה גם לעיל ד'תקמ, ובהנסמן בהערות שם.