ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תרלט

ב"ה, כ"א מנ"א, תשט"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים

מו"ה עזריאל שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו מי"ד מנ"א, בו כותב אודות ההתועדות דיום הבהיר יום הגאולה והסדרים בימי החופש, ולפלא קצת שכנראה עושים צמצומים בביה"ס דנערות אף כי הצמצום ע"י צירוף כתות וכיו"ב, בה בשעה שעתה הוא הזמן להתרחבות והתפשטות ולא לעמידה במצב אחד ועאכו"כ שלא לצמצומים, ואפשר יש עוד לתקן גם בהנוגע לימי החופש, ועאכו"כ לסדר לימודים כסדרם, וכדאי שיתדבר בדבר זה עם הרה"ג כו' הרבא"ג שי', וכן בהנוגע לקנין בית מתאים, ומובן שיכול לכתוב שעושה זה ע"פ הצעתי.

מוסג"פ הקונטרס שהו"ל לא כבר, ובטח יזכה בתוכנו את הרבים וזכות הרבים תלוי בו.

בברכה.

ד'תרלט

מו"ה עזריאל שי': חייקין, אגאדיר. אגרת נוספת אליו - לעיל ד'תיג.

הרבא"ג שי': ה"ר בנימין אליהו גורודצקי.