ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תרמ

ב"ה, כ"א מנ"א, תשט"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה אלכסנדר סענדר שי'

שלום וברכה!

לאחרי ההפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו מט"ו באב, יומא דקיימא סיהרא

באשלמותא ביותר, שלכן לא היו ימים טובים לישראל כיוהכ"פ וט"ו באב כו', וכמבואר בדא"ח הטעם, כיון שבא לאחרי הירידה שלא בערך שלפני זה, וכמו בכל הענינים גם בזה הוראה בעבודת השי"ת אשר ההתבוננות בהירידה צריכה להביא לעילוי יותר גדול מבעבודה כסדרה, ומובן שירידה האמורה יש להעריכה בערך מדריגתו של כאו"א, וכמרז"ל הידוע כגון אנא כו', וראה ג"כ בהקדמה לשער היחוד והאמונה בסופה, וכבר ידועה שיחת כ"ק מו"ח אדמו"ר בחיוב התשובה דצדיק באם בטל מעבודתו אפילו ע"י אונס וחולי, וכיון שההצלחה בעבודה נגדלת ע"י השמחה גם שמחה מוכרחת בענין זה.

נהניתי ממה שעלה בידו להשפיע על מחנך ילדים שילמדם בסדר המתאים לקדושת האותיות והנקודות, הרי כל ענין של חינוך הוא דבר עושה פירות ופירי פירות עד סוף כל העולם וק"ל.

מוסג"פ קונ' שהו"ל לא כבר, ובטח יזכה בתוכנו גם את הרבים וזכות הרבים תלוי בו.

בברכה.

נ.ב.

כבקשתו יזכירו את כל אלה שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ד'תרמ

מו"ה אלכסנדר סענדר: מענקין, פריז. אגרת נוספת אליו - לעיל ח"ו א'תתנג.