ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תרמא

ב"ה, כ"ב מנ"א, תשט"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ כו' מו"ה חיים מנחם שי'

הכהן

שלום וברכה!

במענה על מכתבו משילהי תמוז, כבקשתו יזכירו את כל אלה שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ואותו לתוספת הבנה בלימוד ספר תניא קדישא הנלמד בדבוק חברים ובראשות של הוו"ח אי"א נו"נ בעל מרץ רב פעלים מו"ה חיים אליעזר הלוי שי', וכבר ידוע דברי כ"ק מו"ח אדמו"ר, אשר המתחיל והגדול שבגדולים וכל אחד, יכולים ליקח מלימוד התניא קדישא.

ובפרט כשלומדים זה ברבים ומתייגעים להבין דבריו הקדושים שעי"ז מתרבה הצלחת השי"ת להגדלת ההבנה ושתהי' באופן שתביא לידי מעשה, כי המעשה הוא העיקר, וגדול לימוד פנימיות התורה הנקרא בזוהר הק' נשמתא דאורייתא, שכאשר נתוסף חיות בהנשמה נתוסף במילא בכל אברי הגוף ולא באבר אחד לבד (משא"כ כשמוסיפים בחיות באחד מאברי הגוף שההוספה רק במקום זה ובשאר האברים מגיע רק שירים, והנמשל מובן).

בפ"ש כל חבריו לשיעור תורה זה ובברכה לבשו"ט מההתקדמות בלימוד, ושהלימוד הוא - בלשון תפלתנו בכל יום - ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים.

בברכה.

ד'תרמא

חיים אליעזר: הבר. ראה לעיל אגרת ד'שצח.