ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תרמב

ב"ה, כ"ב מנ"א, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"ז מנ"א, ולפלא שאינו מזכיר מפגישתו עם האברכים השלוחים שליט"א והשתתפותו בהתועדות שלהם וכו', אשר עי"ז הי' נתוסף חיות (און אפגעפרישקייט) בכמה מהענינים, ואז הי' רואה שצדק בדבריו שההתבוננות במצבו הוא ככתבו, עצת היצר, וכידוע הבחינה בזה לראות השפעת ההתבוננות והמחשבה בהנוגע לפועל, שבאם עי"ז באה חלישות בלימוד התורה וקיום המצות, מקורה בלתי טהור, וק"ל.

ולפלא שבה בשעה שבמקומו כר נרחב ביותר להחזקת היהדות בכלל ולהפצת המעינות ביחוד, מחפשים הם ענינים אחרים ואפילו מעבר לים, בה בשעה שההשגחה העליונה הזמינה להם פרנסתם ברוחניות ובד' אמות בסביבה שלהם, והפרנסה בגשמיות הרי אצל איש הישראלי היא מסובבת מהפרנסה ברוחניות.

ויה"ר ששורותי אלה המעטות תספיקנה להבהיר המצב וישפיע גם על חבריו ידידיו ומכיריו בזה ויהי' בהצלחה, כוונתי שיתוסף חיות במרצם ובפעולותיהם בקדש ואל ישעו בחיפושים לענינים שצריך עיון גדול אם בשטח עבודתם הם - עכ"פ לעת עתה.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ד'תרמב

השלוחים: ראה גם לעיל אגרת ד'תקמו, ובהנסמן בהערות שם.