ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תרמג

ב"ה, כ"ב מנ"א, תשט"ז

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה יהודא זרחי' מרדכי ליב חיים שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו משילהי תמוז, כבקשתו יזכירו את כל אלה שכותב במכתבו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע וביחוד את אמו תחי' להטבת מצב בריאותה.

אקוה אשר נזדמן לו ועכ"פ חפש הזדמנות להפגש עם האברכים השלוחים שליט"א מכאן ולשוחח אתם בד"ת בנגלה ובחסידות, וכבר ידוע פתגם נשיאנו הק' אשר כששני יהודים נפגשים, ועאכו"כ כ[שמ]שוחחים בד"ת נצמח מזה טובה גם לעוד מי מבני ישראל, ובפרט כשהמדובר בכאלו שיש להם שייכות להשפעה על הזולת, אשר כל ענין שמתוסף בהם נותן מקום שיתוסף עי"ז בכאו"א מהמושפעים, זאת אומרת, שההוספה נכפלת כמה פעמים ככה, וק"ל.

במשלוח מיוחד נשלח לו הקונטרס שהו"ל זה לא כבר, ובטח יזכה בתוכנו את הרבים וזכות הרבים תלוי בו.

בברכה.

ד'תרמג

מו"ה יהודא זרחי' מרדכי ליב חיים: סגל, תל אביב. אגרות נוספות אליו - לעיל ד'שנב, ובהנסמן בהערות שם.

השלוחים: ראה גם לעיל אגרת ד'תקמו, ובהנסמן בהערות שם.

פתגם: ראה גם לעיל חי"א אגרת ג'תרכו, ובהנסמן בהערות שם.