ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תרמד

ב"ה, כ"ב מנ"א, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה לכתבו, בו כותב אשר בתו... שתליט"א נשתדכה.

יהי רצון מבורא עולם ומנהיגו שיהי' בשעה טובה ומוצלחת ולבנין בית בישראל בנין עדי עד על יסודי התורה והמצוה.

ובודאי לאחרי החינוך שקבלה בבית יעקב אינה זקוקה לאריכות הביאור בדיוק לשון הברכה שנתקנה מאנשי כנסת הגדולה בברכת נשואין שנקראים הנשואין בשם בנין, אשר כל דברי רז"ל מדוייקים הם ואינם ח"ו מליצה יפה אך ריקה, ודיוק פירושו מתאים בכל הפרטים.

וכמו בבנין אשר הכתלים, הגג וכל הנמצא בפנים ככל שישכללו וישפרו בההידור והיופי, במה דברים אמורים שיש לזה ערך וקיום באם היסודות חזקים ואיתנים ויכולים לעמוד בפני קור וחום וכו', והחלישות הכי קלה בהיסוד ערכה גדול ביותר וביותר מכל עניני הקישוטים, היופי וההידור דחלק הבנין הנמצא על פני הארץ.

וידוע ופשוט אשר בהנוגע לחומרי היסוד אינו נוגע כלל יופי חיצוני מה יאמרו הבריות ואיזה רושם יעשה עליהם, והתנאי היחידי הוא אשר חזקים הם ועומדים בנסיון בכל השינוים שעלולים לעבור עליהם מבלי להשתנות.

והנמשל מובן, אשר כיון שהנשואין הם בניית הבנין, מובן שההכנה לזה ויום החופה הם הנחת היסוד, זאת אומרת, קבלת החלטות בלבב שלם ובתוקף איך לסדר החיים ביחד, וכנ"ל בזה תלוי האושר הרוחני והגשמי גם יחד, וכנ"ל אין נוגע בזה כל חוות דעת הרואים והמלעיגים, ובלבד שידעו אשר היסודות נוסו בכל הנסיונות האפשרים ועמדו בנסיון, ואלה הם הוראות תורתנו תורת חיים תורה נצחית, אשר מיום נתינתה במעמד הר סיני עברה כמה נסיונות שונים ומשונים ותמימה היא, ואורך ימים בימינה ובשמאלה עושר וכבוד, אורך ימים ואושר אמיתיים שיהיו החיים מלאים תוכן ושלמים בריאים, חיים של אנשים שמחים בחלקם ומבורכים מהשי"ת בהמצטרך להם, ויהי רצון שכת"ר שי' ירווה מהם רוב נחת אמיתי לאורך ימים ושנים טובות.

בברכה.