ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תרמו

ב"ה, כ"ג מנ"א, תשט"ז

ברוקלין.

הנהלת אגודת חב"ד באה"ק ת"ו

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

... אף שפשיטא שכל אורח הרוצה לבוא לבקור לכאן בכלל, ובפרט בימים טובים ומועדים, חביב ביותר וביותר, הרי בהתחשב עם האמור לעיל, עליהם לפרסם - שמלבד אלו שיש בביקורם תועלת לרבים באה"ק ת"ו, וביחוד תועלת להחזקת והתפתחות המוסדות אשר בשם, ותועלת לא בהשערה אלא קרובה למציאות ובפועל, - אין דעתי נוחה מהאורחים ומבקרים (כאלו שאינם נכנסים בסוג האמור) במה שמוציאים הממון על הנסיעה, בה בשעה שנכון יותר שיתנוהו לקופות המוסדות חב"ד אשר באה"ק ת"ו הזקוקים לאמצעים, ושע"י החסרון באמצעים מתעכבת התפתחותם. ואפילו את"ל שלדעת האורח תועלת בשבילו בביקורו כאן, הרי תועלת הרבים - המוסדות שיתן לשם הכסף של הוצאות הנסיעה - ותועלת היחיד וכו'.

המחכה למענה מפורט על מכתבי זה והקודם. ויה"ר שיהי' מבש"ט בכל הענינים,

מ. שניאורסאהן

ד'תרמו

בביקורם תועלת לרבים: ראה גם לעיל אגרת ד'תפד, ובהנסמן בהערות שם.