ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תרמז

ב"ה, כ"ג מנ"א, תשט"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה דוד שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מח"י מנ"א, ולפלא שמקצר כ"כ במקום שאמרו להאריך בעניני כפר חב"ד בכלל ובהנוגע לנשי ובנות חב"ד ביחוד, כיון שזכה אשר השגחה העליונה העמידתו על המשמר לעודדם ולחזקם בעניני יהדות וחסידות, ובטח ימלא בהזדמנות הבאה.

כבקשתו יזכירום על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע וביחוד את זוגתו תחי' להטבת מצב בריאותה, ושיגדלו את כל ילידיהם שיחיו לתורה ולחופה ולמעשים טובים.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ד'תרמז

מו"ה דוד: בראוומן, כפר חב"ד. אגרות נוספות אליו - לעיל ד'תה, ובהנסמן בהערות שם.