ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תרמח

ב"ה, כ"ג מנ"א, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"ח מנ"א, בו כותב שהוא בן שבע עשרה שנה, ואביו מציע לו לחזור למרוקה לעזור לו בפרנסתו.

והנה אף שידוע גודל הענין דכבוד אב, הנה בענינו אין נראה לי האמור כלל וכלל, כי כיון שפרנסת האדם תלוי' בנותן התורה, בודאי שעל ידי זה שיבטל מלימוד תורתו אין זה תועלת להיטיב מצב הפרנסה, ועוד זאת, שעל ידי שיוסיף ללמוד בהתמדה ושקידה בלי ספק אשר הזן ומפרנס לכל ייטיב מצב פרנסת אביו, וכמה דרכים למקום, ואם לדעתי ישמע יוסיף בלימוד בנגלה ובחסידות בהידור בקיום המצות ובעבודת התפלה מהעיקרים בזה, כמובן וטוב יהי' לו וגם לאביו ובני ביתו שיחיו.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר