ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תרמט

ב"ה, כ"ג מנ"א, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מיום החמישי, בו כותב ע"ד תאונת דרך שאירעה לו ל"ע ול"ע, ואזכירהו בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע אשר הכל יסתיים בכי טוב ומכאן ולהבא לא ידע מצער ועגמ"נ ח"ו.

מהנכון הי' שלהבא יחזיק בהקאר שלו סידור תהלים וגם תניא, ומה טוב גם איזה חוברות בעניני יהדות בשפת המדינה, ומדי נסעו יחפש הזדמנות להנאות בתוכן חוברות אלו או גם בהחוברות עצמן את אלו שנפגש עמהם, שעי"ז יתוסף בהם בעניני יהדות, וכשעומד לנוח ומפסיק נסיעתו יאמר קאפיטל תהלים או ילמוד איזה שורות מאחד הספרים הנ"ל, אשר ע"י כל זה תעשינה נסיעותיו שליחות של מצוה, וידועה הודעת תורתנו תורת חיים בשמירת שליח מצוה בהליכתן ובחזירתן.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר