ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תרנא

ב"ה, כ"ד מנ"א, תשט"ז

ברוקלין.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה שניאור זלמן שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מיום הרביעי, יישר כחו אשר כפי כתבו תיכף לקבלת מכתבי עשה אסיפה דחופה, אף שלע"ע לא קבלתי עדיין הפ"כ, אבל העיקר הוא שיבוא הדבר לפו"מ ויפה שעה אחת קודם וכמבואר בכ"מ, בהנוגע לבית טבילה, גודל ענין הטהרה, ובהנוגע לבית תפלה גודל ענין התפלה, ומובן שיש שייכות בין שני הענינים, ובפרט ע"פ המבואר בלקו"ת דאף שבטלה לטבילה בהנוגע לתורה וכו', ומועתק לקמן מ"ש לא' בזה איזה שורות...

מז"ט בעד גמר העירוב בשעה טובה ומוצלחת, ויהי רצון שע"י פעולה זו הנוספת בעניני שמירת שבת יתקרב עוד יותר זמן גאולתנו בפועל, וכנודע מאמר רז"ל אלמלי שמרו ישראל שבת אחד מיד הן נגאלין.

בברכה לבשו"ט.

ד'תרנא

מו"ה שניאור זלמן: גרליק, כפר חב"ד. אגרות נוספות אליו - לעיל ד'רפא, ובהנסמן בהערות שם.

לקבלת מכתבי: דלעיל ד'תקח*.

בהנוגע לבית טבילה: ראה לעיל אגרת ד'רפד, ובהנסמן בהערות שם.

ובהנוגע לבית תפלה: ראה לעיל אגרת ד'שיח, ובהנסמן בהערות שם.

מ"ש לא': לעיל אגרות ד'תקצא-ב.