ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תרנב

ב"ה, כ"ד מנ"א, תשט"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים

מו"ה חיים מאיר שי'

שלום וברכה!

לאחרי ההפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו מט"ו מנ"א, יום בו קיימא סיהרא באשלמותא ביותר, וכמרז"ל לא היו י"ט לישראל כט"ו באב ויוהכ"פ כו'.

נעם לי לקרות בו שהצליח להגיה כמה מספרי תורה, אשר גודל הענין אין די באר, ובפרט ע"פ המבואר בזהר חלק ג' עמוד א' על דאשתכח וא"ו יתיר כו', ועד"ז בתקו"ז תקון כ"ה בעניני דחסר ומלא.

ולהעיר אשר עפ"י הנ"ל מובן ג"כ גודל הענין דאהבת ישראל לכאו"א, וכמבואר ג"כ באחת ההתועדות ונעתק קטע זה בקובץ ליובאוויטש חלק ג'.

פשוט אשר כל הנ"ל אין פוטר משיעורים בלימוד הנגלה והחסידות, נוסף על שלשת השיעורים הידועים בחומש תהלים ותניא, והשי"ת יצליחו.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

ד'תרנב

מו"ה חיים מאיר: גרליק, כפר חב"ד. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ז א'תתקלט. חי"ב ד'רל.

בקובץ ליובאוויטש חלק ג': ע' 176, משיחת ליל ב' דחה"פ תשט"ז.