ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תרנג

ב"ה, כ"ד מנ"א, תשט"ז

ברוקלין.

הנהלת ישיבת אחי תמימים ליובאוויטש

דראשון לציון

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

לקראת החנוכת בית ובמענה להמכתב והמברק - נשלח היום מברק מכ"ק אדמו"ר שליט"א ומועתק בזה הנוסח:

לחנוכת בית אחי תמימים ראשון לציון, יהי רצון שיהי' להצלחה מופלגה להגדיל ולהאדיר תורה תמימה הנגלית והפנימית משיבת נפש האלקית והבהמית ואהבת בשני יצריך להקים תלמידים מפיצי מעינות דברי אלקים חיים, ועבודתו בלבב שלם ובחוגים ההולכים ומתרחבים עדי תמלא הארץ דעה את הוי' בגאולה האמתית והשלימה על ידי משיח צדקנו.

בברכה,

מנחם שניאורסאהן

בטח נתקבל במועדו. ובודאי יודיעו לכאן בפרטיות הדרושה מהנעשה. ות"ח מראש.

בכבוד ובברכה,

מזכיר

ד'תרנג

לחנוכת בית אחי תמימים: ראה לעיל אגרת ד'רעט, ובהנסמן בהערות שם.