ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תרנד

ב"ה, כ"ד מנ"א, תשט"ז

ברוקלין.

חברי ועד הרוחני בכפר חב"ד

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת הפ"כ מאסיפתם די"ג וט"ו מנ"א, ויהי רצון שתהי' אלו התחלה טובה בשינוי לטוב במצב כל הענינים הרוחנים דכפר חב"ד, אשר בדרך ממילא תביא לשינוי במצב כל הענינים הגשמים דכפר חב"ד, וכבר ידוע ממעלת ההחלטות המתקבלות ברבים, וכמבואר בקונטרס החלצו, ופשוט שחברי הועד צריכים להיות דוגמא חי' נאה דורש וגם נאה מקיים, וכידוע הענין דהוספת טופח ע"מ להטפיח על טופח סתם, והשי"ת יצליחם להיטיב המצב כהנה וכהנה, אשר כל שיהי' טוב הרי הטוב הוא בלתי בעל גבול ואין סופי, כיון שמקורו הוא עצם הטוב בעל גבול האמתית, ואחכה לבשו"ט בזה מפורטות כל צרכן.

בברכת הצלחה מופלגה בעבודתם בקדש.