ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תרנה

ב"ה, כ"ד מנ"א, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"ח מנ"א, בו כותב הסברות אודות לימודו בשנה הבע"ל.

ואם לדעתי ישמע, ילמוד בהתמדה ושקידה במקומו עתה בהישיבה הק' תומכי תמימים בברונא, ואם אפילו לדעתו אין שם חבר מתאים בשבילו, עליו לשמש דוגמא חי' להאברכים דמרוקה בעלייתו בלימוד תורתנו הק' מדרגא לדרגא, לימוד תורה ביראת שמים וביחד עם עבודת התפלה, וגודל הענין שיפעול באברכי מרוקה הקטנים ממנו שגם הם יעלו מדרגא לדרגא אין די ערך, ומובטח נותן התורה לקיים הבטחתו - לכל הנותן צדקה בגשמיות, או ברוחניות כנ"ל - אשר מוחו ולבו נעשים זכים אלף פעמים ככה.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.