ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תרנו

ב"ה, כ"ד מנ"א, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו ממוצש"ק, נעם לי לקרות בו אשר למרות שרבו טרדותיו בעניני פרנסה ורבו שעות עבודתו בזה, בכל זה קבל על עצמו - בלי נדר - להשתתף בלימוד ברבים בנגלה ובחסידות, ובודאי שזהו נוסף על שלשת השיעורים הידועים בחומש תהלים ותניא, ובפרט שהרי יכול לקיימם בעת נסיעתו למקום עבודתו וחזרה.

ויהי רצון מבורא עולם ומנהיגו, אשר יקל עליו עניני הפרנסה באופן אשר החלטתו עתה תבוא לפועל מבלי קישוים וינצל הציווי שצ"ל עמל תורה ויגעת ומצאת דוקא בהוספה על החלטות הנ"ל, וכבר נודעה הבטחת תורתנו כל המוסיף מוסיפין לו, ויה"ר שיבשר טוב בהנ"ל, וכן בהנוגע ליציאתם של בני המשפחה שלהם מן המיצר אל המרחב בחסד וברחמים.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר