ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תרנז

ב"ה, כ"ד מנ"א, תשט"ז

ברוקלין.

האברך יעקב עמנואל שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"א מנ"א, ולפלא שאינו מזכיר דבר מעניניו בתורה ומצותי' עתה, ובפרט ע"פ המדובר אשר דוקא בימים הנקראים בלשון העולם ימי חופש יש להוסיף בלימוד התורה ובהידור בקיום המצות, כיון שאז כמה דברים המבלבלים במשך ימות השנה, פטורים מהם, ועוד טעם נוסף בזה לבעלי תכונת נפש מסוימות, אשר דוקא בימים אלו שאין מחוייבים ע"פ דין הישיבה למשמעת ללמוד תורה מספר השעות בכל יום ויום, הרי מראים שברצון הטוב ומבלי ציווי מבחוץ מוסיפים על מספר זה כמה וכמה, ובפרט שעליו להראות דוגמא חי' בסביבתו עתה מהו תלמיד ישיבה בכלל וישיבת תומכי תמימים בפרט, שממנו יראו וכן יעשו, וכמבואר בדברי חז"ל ורז"ל בכ"מ.

ובקשר עם יום הולדתו שמתחזק המזל ומתוסף גם בחכמה, וכמ"ש ורוב שנים יודיעו חכמה, בטח יתבונן בכל הנ"ל ובתוספת, ויוסיף בזה, והשי"ת יצליחו לשנה טובה ומבורכת בלימוד התורה וקיום מצותי'.

בברכה.

ד'תרנז

נדפסה בלקו"ש ח"ח ע' 367 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

יעקב עמנואל שי': שוחאט, טורונטו.