ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תרנח

ב"ה, כ"ד מנ"א, תשט"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ כו' מו"ה נתן דוד שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מיום השני, כבקשתו כשיתקבל כאן יושלח לו לוח לשנה הבע"ל בתמונות רבותינו הק' זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ובמ"ש שעסוק באסיפת תולדות רב וכו' בודאי ראה תולדות תנאים ואמוראים להרב היימן, בו מציין מקום ימצא מאמרי התנאים ואמוראים וכו', וכמדומה לי שמלפני עשיריות בשנים הו"ל גם חוברת מיוחדת בהנוגע לרב, אף שאיני זוכר לע"ע שם המחבר, אבל כל ענין שיכול להוסיף ביראת השם ואהבתו ואהבת התורה, יישר חילם של המתעסקים בזה.

במה שהעיר בדיוק לשון רז"ל אמר רב פלוני או א"ר פלוני אמר ר"פ - או משום פלוני, יעויין במקומות המצוינים בשולי הגליון*...

בברכה.

ד'תרנח

*) חולין קיג, ב בפרש"י ד"ה הא. ב"ב קיד, ב ברשב"ם ד"ה משום. סדר הדורות בהקדמתו (ד, ב). וש"נ.

מו"ה נתן דוד: רוזנבלום, בוענאס. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ב ג'תתמג, ובהנסמן בהערות שם.

תולדות רב: ראה גם מערכות תנאים ואמוראים - רב-שמואל (י. קאנוביץ, ירושלים תשל"ד).